Beskrivelse

God økonomistyring gir trygghet for Enebakk Idrettsforening og dens tillitsvalgte. Mange frivillige er usikre på hvilke lover som gjelder, og hvilke rutiner Enebakk Idrettsforening har. Enebakk Idrettsforening må derfor ha en plan for hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakt til konti, hvordan håndtere dommerregninger, betale driftsutgifter etc.

Laglederen på gruppenivå rundt det enkelte lag trenger også å kjenne til lovverk og Enebakk Idrettsforenings regler. Ved å ha en god struktur og lett tilgjengelig informasjon om hva som gjelder, håper vi at det kan virke betryggende å påta seg verv.

Dugnader

I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet. Mye av driftsgrunnlaget ligger likevel i frivillig arbeidet. Desto flinkere vi er sammen, jo enklere er det å holde kontingenter og avgifter på et så lavt nivå som mulig uten å gå på kompromiss med aktivitetstilbudet. 

1. ØKONOMISKE PRINSIPP

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. En ryddig og solid økonomi er viktig i Enebakk IF. Hovedinntekten er medlemskontingenter og treningsavgifter. Men også sponsorer, dugnader og turneringer er en betydelig potensiell inntektskilde.

2. BUDSJETT

Enebakk Idrettsforening har et eget økonomiutvalg (HL m/kasserer) som har hovedansvaret for budsjetter og regnskap. Det samme ansvaret føres ned på gruppenivå som selv står ansvarlig for sine regnskap. Merk at disse inngår i foreningens totale regnskap. Enebakk Idrettsforening utarbeider budsjett for kommende år, og dette arbeidet begynner så tidlig som mulig og innen november. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet baseres alltid på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar kun med sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

3. REGNSKAP

Alle idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år».
Enebakk Idrettsforening har engasjert egen ekstern regnskapsfører som fører det totale regnskapet for foreningen. Enebakk Idrettsforening får på forespørsel regnskapsrapporter kvartalsvis. Regnskapsåret følger kalenderåret.

4. ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i idrettslaget. Det er styrets plikt (I Enebakk Idrettsforening er mandatet gitt leder og kasserer i Hovedlaget) å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto. Det finnes egne rutiner for håndtering av kontanter, og disse ligger lett tilgjengelig på våre hjemmesider.

5. BRUK AV BANKKONTO

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks gruppeleder og kasserer på gruppenivå, og foreningens leder samt kasserer på hovedlagsnivå. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

6. LAGSKASSE

En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup og/eller treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto kan tas opp på foreldremøtet. Foreningen vil på forespørsel opprette lagskonto.

Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen. Det er også viktig at lagene samlet har en forståelse for hvilke regler som gjelder i tillegg til at man er enige om formålet med lagskassen. Det mest hensiktsmessige er at laget enten sparer opp til planlagt aktivitet, utstyr laget trenger osv. Oppløses laget, tilfaller oppsparte midler på lagskonto automatisk foreningen. Melder man seg ut av klubben, har man ingen rett til tilbakebetaling av eventuelle "eiendeler" fra en lagskasse.

Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i Enebakk Idrettsforening skal kunne vokse seg sterkere og rikere enn andre.

Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og nye bager. Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også lagskonto og lagskasser administreres av gruppestyret v/leder og kasserer.

Det er Enebakk Idrettsforening som er sjef. Og derfor må også Enebakk Idrettsforening ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien.

Det viktigste å fortelle ivrige foreldrene er følgende:

  • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag.
  • All økonomi skal bokføres i Enebakk Idrettsforenings regnskap. Å bruke "regnskap" er en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene. Egen mal for enkel regnskapsføring ligger på lagenes egen side.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering og at bilag sendes økonomiansvarlig raskt.

7. REGNINGSBETALING

Enebakk Idrettsforening sine inngående fakturaer skal attesteres av leder (gruppeleder på gruppenivå) før levering til kasserer for anvisning og betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. I Enebakk Idrettsforening gjøres dette elektronisk før en betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

8. ØKONOMISK ANSVAR

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse». Dette innebærer blant annet at det bare er klubbens hovedstyre som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. Oppgaven kan delegeres til en funksjon i klubben, og per nå er dette leder i Hovedlaget.

9. INNKREVING

Innkreving skal alltid gjøres til Enebakk Idrettsforenings bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom kasserer har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål). Det skal aldri brukes private bankkonti / vipps tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. Slikt vil måtte ettergås av naturlige årsaker