Informasjon

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Som påpekt av revisor innebærer det at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i en klubb må inngå i totalregnskapet.

Det er lagt stor vekt på at det skal oppleves så enkelt som mulig for hvert lag. Historisk sett er hovedforskjellen kun at pengestrømmen går via en konto i Enebakk IF i stedet for en privat konto tilhørende lagleder/Trener/Foresatt.

Lagenes Økonomi

All økonomi i Enebakk IF må altså gjennom pålegg fra NFF, føres i foreningens sentrale regnskapsførsel. Dette betyr at lagene ikke kan operere med egne bankkonti, vipps e.l.

Hvert enkelt lag har i mange tilfeller kostnader de selv må dekke. Midler til disse utgiftene må laget selv fremskaffe. Dette kan gjøres gjennom f.eks.:

  • sponsorinntekter
  • dugnader som laget selv fremskaffer, eller dugnader fremskaffet av Enebakk IF sentralt
  • Innbetalinger

Bestilling av Lagskonto

Alle lag får opprettet egen konto i Sparebanken Østlandet (lagkasse) hvor lagene selv disponerer midlene. Det er Enebakk IF som står som eier av kontoene og som gjennom egne rutiner, utfører alle bevegelser. Lag med lagskonto bør derfor føre et enkelt regnskap i EXCEL som kan lagres i egen mappe som laget har tilgang til på sine lagssider (Hjemmeside).

Normalt vil det ta 7-11 arbeidsdager før lagskonto er klar ( i ferier kan det ta lengre tid) hvis skjema er riktig fylt ut. Merk at laget må være meldt inn/startet opp, før vi kan opprette ny konto.

Alle utbetalinger som feks skal dekke forskuddterte utgifter, skal godkjennes av minimum to personer på laget.

For å søke om at klubben oppretter ny lagskonto, kan følgende skjema fylles ut og sendes inn.